Gå til hovedindhold

Rekvirerede forløb

Vær med til at skræddersy jeres eget kursus- eller skoleudviklingsforløb, der videreudvikler lærernes undervisningskompetence og skolens samlede læringsmiljø.

Vi tilrettelægger gerne kursus- eller skoleudviklingsforløb, hvor udgangspunktet er skolens eller kommunens egne behov, og som retter sig mod udfordringer, der er aktuelle netop hos jer. Kontakt os for et uforpligtende møde om, hvilke muligheder der er for lokalt baseret kursus på egen skole/i egen kommune. Vi kommer gerne på besøg med henblik på at afklare ønsker og forventninger.

Eksempler på forløb

Udfordringer i den inkluderende skole

I et skoleudviklingsforløb med fokus på de udfordringer, som den inkluderende skole stiller, får deltagerne mulighed for at belyse, forstå og løfte den vanskelige opgave, det er at skabe inkluderende miljøer i fællesskab. Med et rekvireret forløb bliver det muligt at sætte skoleudviklingen i gang på et udvalgt område, der spiller en særlig rolle i forhold til det inkluderende perspektiv netop på jeres skole.

Udgangspunktet kunne være: undervisningsdifferentiering, anerkendende pædagogik og uafstemt adfærd, specialpædagogiske tiltag i klasserummet, organisering af AKT, læringsledelse i det flerkulturelle klasserum eller skole/hjem-samarbejdet.

ikon

Mange veje i undervisningen

I et skoleudviklingsforløb med fokus på aktuelle pædagogiske og didaktiske strømninger kan fokus være flere steder. Det kan således være såvel generelle strømninger som strømninger i fagene set i lyset af didaktikkens løbende udvikling i relation til den forskning, der foregår på området.

Udgangspunktet kunne f.eks. være Cooperative Learning, hvor der er fokus på muligheder for samarbejde om læring. En anden indfaldsvinkel kunne være alternativ indretning af klasselokalet og etablering af reel udeskole, der giver mulighed for undervisning med nye perspektiver.

Et udviklingsforløb kan også tilrettes arbejdsformer i fagene, således kunne det f.eks. være fokus på undersøgende og eksperimenterende arbejdsformer i naturfag og matematik. Et sidste eksempel kan være anvendelse af rollespil – også i naturfagsundervisningen, der vil være en aktuel og lidt anderledes tilgang.

ikon

Et vindue åbent for verden - internationalisering og digitale medier

Et skoleudviklingsprojekt med fokus på internationalisering og digitale medier, kan være med til at skabe en skolekultur, hvor information og inspiration går på tværs af landegrænser, og hvor elever og lærere oplever glæder og udfordringer ved at deltage og videndele i globale netværk.

I 2006 skrev Globaliseringsrådet en strategi for ”Verdens bedste folkeskole”, hvor det pointeres, at undervisningen i folkeskolen skal have et globalt perspektiv, hvor ”eleverne erhverver grundlæggende kompetencer, som gør dem i stand til at deltage aktivt i en globaliseret verden.” Og det formuleres, at alle børn skal deltage i mindst et internationalt projekt i deres skoletid.

Måske har netop jeres skole ambitioner om at skabe et internationalt miljø på en lokal skole, hvor eleverne har kontakter i hele verden, hvor de digitale medier bruges til funktionel kommunikation, og hvor undervisningens autencitet styrkes.

ikon

Alternativ organisering: Studiegrupper

En anden mulighed for tilrettelæggelse af udviklingsforløb kan være at etablere studiegrupper. I et sådant forløb vil der være en konsulent tilknyttet. Konsulenten sørger for, at medarbejderne efter aftale får de nødvendige faglige input i form af oplæg og medvirker derudover som proceskonsulent.

Den øvrige praktiske og teoretiske viden opnås derefter gennem drøftelser og selvstudium i studiegruppen – f.eks. gennem udvikling af pædagogiske metoder og praksisformer og gennem oplæg fra kolleger i studiegruppen samt gennem oplevelsesorienterede drøftelser af undervisningen.

Studiegruppens arbejde foregår på skolen.

ikon

Vores mål er, at den enkelte kommunes eller den enkelte skoles udviklingsforløb skal opleves som udfordrende læreprocesser, hvor flere forskellige muligheder og kompetencer bringes i spil og tilsammen danner grundlag for pædagogiske udvikling – med afsæt i et planlagt, velovervejet og udfordrende samarbejde mellem skole/kommune, lærere og konsulenter.

Flere skoler eller grupper af lærere kan gå sammen om et kursus- eller udviklingsforløb. Skolen har måske behov for en fælles introduktion til et pædagogisk eller fagligt emne som udgangspunkt for en pædagogisk dag eller weekend – eller måske er der et ønske om et lidt længere skolebaseret eller kommunalt forankret kursus/skoleudviklingsforløb i relation til aktuelle udmeldinger fra KL og Undervisningsministeriet og aktuelle pædagogiske strømninger.

Indholdet og målet for et sådant lokalt forløb tager udgangspunkt i skolens eller lærergruppens ønsker og forudsætninger. Vi medvirker i afklaringsarbejdet, i etableringsfasen, i tilrettelæggelsesfasen og i gennemførelsen af hele eller dele af kurset. Konsulenter kan i nogle forløb indgå som oplægsholdere, igangsættere og/eller proceskonsulenter.

På indholdssiden er der uanede muligheder. Der kan fx være fokus på:

  • Faglig opdatering
  • Fagenes arbejdsmønstre/arbejdsmetoder
  • Inklusion
  • AKT, relationskompetence og konflikthåndtering
  • Evaluering og kvalitetsudvikling
  • Læringsledelse, klasseledelse, Cooperative Learning
  • Teamdannelse, teamsamarbejde og teamudvikling
  • Innovativ pædagogik og iværksætteri.

For nærmere drøftelse kontakt: