Gå til hovedindhold

Den røde tråd i fagteamarbejdet på Vemmelev Skole

På Vemmelev Skole i Slagelse har dansk- og matematiklærerne i et helt skoleår deltaget i et fagtteamforløb, hvor formålet var at professionalisere fagteamarbejdet og styrke den røde tråd fra indskoling til udskoling.

Af Mette Bechmann Westergaard, pædagogisk konsulent, Mari-Ann Skovlund, pædagogisk konsulent og Bent Lindhardt, lektor på Absalons læreruddannelse

Skoleleder Emil Krapper siger:

Baggrunden for, at vi som skole havde et strategisk fokus på faglig udvikling i matematik- og danskfaget, var, at vi oplevede en sult og et stort ønske fra lærerne i forhold til at videreudvikle deres faglige og fagdidaktiske kompetencer. Efter mange år med trivsel og den sociale inklusion på dagsordenen oplevede vi et behov for at sætte den fagfaglige inklusion på dagsordenen. Desuden oplevede vi et behov for at skabe et fælles fagligt fundament, der kan danne grobund for at udvikle en rød tråd i to store fag.

Fælles - vi sætter rammen

Forløbet blev indledt med et helt afgørende møde før sommerferien mellem skoleledelsen, repræsentanter for de to fagteams og undervisere fra Absalon for henholdsvis dansk og matematik. Her skulle målet og rammen besluttes, og en forløbsskitse skulle finde sin form. Skolens ønsker var klare: Det handlede om at skabe en stærk og fagprofessionel kultur for videndeling og samarbejde omkring dansk- og matematikfaget, hvor en fælles forståelse af fagenes kompetenceområder og et fælles fagsprog omkring dem skulle løbe som en rød tråd. Rammerne var 30 timer til lærerne fordelt på halve og hele kursusdage med afprøvning af nye faglige tiltag i mellemrummene.

Dansk

Tre danskfaglige stoppesteder

Indholdsmæssigt besluttede vi os for at dykke ned i tre danskfaglige stoppesteder, der fik overskrifterne: Det multimodale tekstunivers, danskfagets mundtlige tekster samt læselyst og læsekultur. Overskrifterne dækkede over følgende indhold:

  • Det multimodale tekstunivers: Billedfortællinger, webdoks, tv-dokumentarer, elevers multimodale tekstproduktion, produktionsordrer, scenariedidaktik, formativ feedback og tekstevaluering.
  • Danskfagets mundtlige tekster: Mundtlighedens to rum: Eksperimentariet og præsentationsrummet, aktivering af lytteposition, podcast og lydfortællinger, podcastproduktion og feedback med udgangspunkt i eksplicitte mundtlighedskriterier.
  • Læselyst og læsekultur: Læsevaneundersøgelser, litteraturtendenser, metablik på litteraturvalg, undersøgende litteraturdidaktik, lytteratur og læsebånd.

Fagteamets arbejdsproces, afprøvninger og konkrete produkter

Kursusgangene med CFU’s konsulenter var selvfølgelig fyldt med faglig opdatering og fagpraktisk inspiration, men der var også prioriteret god tid til dansklærernes samarbejde. Nogle gange skulle lærerne udarbejde hele forløb med udgangspunkt i de faglige stoppesteder, andre gange skulle eksisterende forløb fra årsplanen redidaktiseres og tones i samklang med de faglige principper i den røde tråd. Forløbene blev afprøvet i perioderne mellem kursusgangene, og der blev videndelt på næste kursusgang. Lærerne samarbejdede også om at udarbejde helt konkrete produkter: De producerede eksempelvis forældrebreve på alle årgange om, hvilket læsefokus det kommende skoleår ville bringe.

Feedbackdart - model med post its

Feedbackdart

Evaluering i form af feedbackdart

På årets sidste kursusgang evaluerede vi på forløbets indhold, form, oplæg til samarbejde og produkter. Konkret nedskrev lærerne deres vigtigste indspark på post-its, som de placerede på en stor dartskive med de vigtigste indspark i midten. Glæden og stoltheden ved årets arbejde var stor, og  citaterne herunder dækker de vigtigste pointer.

Målrettet, tydeligt og brugbart!
Den nyeste viden sættes i spil og didaktiseres.
Godt mix mellem teori og praksis.
Godt med mellemrumsarbejde i egen praksis.
Rammer alle lærergrupper.
Bedre med hele dage, end udvikling efter 15 og en hel dags undervisning.
Godt at vi alle har været på kursus SAMMEN.
God facilitering af vores samarbejde.
Vi har fået mere fokus på deling og sparring.

Har du, dit fagteam og din skole brug for og lyst til at professionalisere fagteamarbejdet, så kontakt CFU og hør nærmere: CFU-konsulent Mette Bechmann Westergaard, meew@pha.dk, 7248 1971.

Matematik

Besvarelserne fra en indledende spørgeskemaundersøgelse blandt matematiklærerne lagde grunden for beslutningerne på de møder, der blev afholdt indledningsvis med henblik på at sætte fokus for kursusgangene. De faglige fokusser, der efterfølgende blev besluttet, blev bl.a.: En progressionsplan for tal og algebra – herunder regnestrategier, matematiske arbejdsmåder, elever i matematikvanskeligheder – herunder observationer og  opmærksomhedspunkter.

Der blev løbende arbejdet med lærernes indbyrdes samarbejde i forskellige konstellationer, og på kursusgangene blev afprøvningerne i mellemrummene planlagt.

Strukturen
Den overordnede ramme for matematikforløbet tog udgangspunkt i tre ’spor’; et elevspor, et undervisningsspor og et fagteamspor.

Elevsporet
Elevsporet omhandlede overvejelser om, hvordan man kunne opbygge en bedre indholdsmæssig sammenhæng i, hvad der undervises i fra 0. til 9. klasse. Det blev en afsøgning af bedre sammenhæng inden for stofområderne tal og algebra samt de matematiske kompetencer. Det omhandlede desuden en progression i udvikling af elevernes undersøgende arbejdsmåder og styrkelse af en positiv attitude over for faget.

Undervisningssporet
Undervisningsporet omhandlede den struktur og de metoder, der bedst understøtter elevens læring. Her kom man ind på muligheden for at udvikle en rød tråd i elevernes fagsproglige udvikling, i en mere dialogbaseret undervisning, i organiseringen og undervisningen af marginalelever, i brug af hjælpemidler herunder it, om evalueringsprincipper og metoder samt normer i og organisation af undervisningen.

Fagteamsporet
Fagteamsporet omhandlede teamets indbyrdes samarbejde. Det væsentlige her er, at samarbejdet skaber værdi for de deltagende ved alt fra deling af viden til tæt samarbejde om didaktiske overvejelser i relation til planlægning (og udførelse) af undervisning og ikke ‘blot’ udveksling af gode idéer og aftaler om indkøb.

Evaluering
Forløbet blev afsluttet med mundtlig og skriftlig evaluering. Generelt blev der fremhævet glæden over og tilfredsheden med at have tid og rum til faglige og didaktisk drøftelser med kolleger samt udvikling af og inspiration til den daglige undervisning.

Matematikvejleder Michael Pedersen siger:

Det har været udbytterigt at deltage i Proma-projektet. Der har været tid til, at vi på tværs af faserne har kunnet tale sammen og på denne måde få et indblik i og en fælles forståelse af hinandens idéer om matematikundervisningen, både hvad fagsyn og en generel rød tråd i undervisningens indhold fra børnehaveklasse til 9. klasse angår. Der har været et tiltrængt løft bl.a. omkring elever i matematikvanskeligheder. Under hele forløbet er vi blevet inspireret med forskellige idéer til at forbedre vores praksis – f.eks via undersøgende matematik, brug af ‘startere’ samt “matematik på vinduerne” (lodret matematik).

Har du lyst til at høre mere om projektet, eller har du, dit fagteam og din skole mulighed for og lyst til at professionalisere fagteamarbejdet og arbejde mere i dybden med udvikling af matematikundervisningen i fællesskab, så kontakt Mari-Ann Skovlund, msj@pha.dk, 7248 2494.

Vil du have mere faglig inspiration?

Denne artikel er også udgivet i vores kursusmagasin Praksis. 

I magasinet Praksis finder du spændende faglige artikler, interviews, tips til læremidler til din undervisning samt vores aktuelle kurser og konferencer. 

Find Praksis på din skole eller læs med her.