Gå til hovedindhold

Læringscenterets dag 2023

Sæt en dag af til faglig opdatering og inspiration sammen med hele teamet omkring PLC på din skole. På årets konference undersøger vi, med hvilke læremidler, hvor og hvordan undervisning kan tænkes og gøres.

Læremidler og læringsrum er grundlæggende for den pædagogiske praksis.

Vi går tæt på læremidlerne og rammerne om undervisningen og drøfter, hvordan brug af forskellige typer af læremidler kan motivere til elevernes aktive deltagelse og motivation.

Det pædagogiske læringscenter skal skabe overblik over og vejlede i valg og brug af tilgængelige undervisningsmidler og have et solidt kendskab til analoge såvel som digitale undervisningsmidler. I får på konferencen inspiration og kvalificerende oplæg og workshops, som giver jer mulighed for, som samlet PLC-team, at reflektere over jeres samarbejde om elevernes læring og deres deltagelsesmuligheder – med afsæt i læremidler og rammer.

Brug dagen til at samle jer som helt team og lad den være afsættet for et fortsat styrket og systematisk fokus på valg og brug af læremidler som en central del af den fælles udvikling af den pædagogiske praksis på skolen.

Konferencen henvender sig bredt til de folk på og omkring skolen, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter: Ressourcepersoner, vejledere, ledere og konsulenter.

Vi anbefaler meget, at I deltager som samlet PLC-team, og vi går gerne ind i samarbejder med jeres skole/kommune før og efter konferencen for at støtte op om den lokale PLC-udvikling.

Vel mødt!

Program

8.30-9.00 Ankomst og registrering. Vi byder på morgenkaffe og brød, og du har mulighed for at besøge udstillingen

9.00-9.10 Velkomst og introduktion til dagen v/ Rikke Egeberg, pædagogisk konsulent hos CFU Absalon

9.10-9.55 PLC og læremiddellandskabet v/ Roland Hachmann, lektor i IT og læring, ph.d., UC SYD

9.55-10.10 Kort pause og gå til workshop 1

10.10-11.40 Workshoprunde 1 (se herunder og vælg workshop ved tilmelding)

11.40-12.40 Frokost, netværk og udstilling – nå også en kop kaffe

12.40-13.20 Når vi læser med ørerne v/ Mette B. Westergaard, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

13.20-13.35 Kort pause og gå til workshop 2

13.35-15.05 Workshoprunde 2 (se herunder og vælg workshop ved tilmelding)

15.05-15.15 Retur til auditoriet – snup en kop kaffe med ind

15.15-15.55 Kapacitetsopbyggende samarbejde i skolen – med ressourcepersoner i centrum v/ Anne Krøger, ph.d. ved VIA Efter- og videreuddannelse

15.55-16.00 Fælles afrunding og tak for i dag.

Oplæg

PLC og læremiddellandskabet v/ Roland Hachmann, lektor i IT og læring, ph.d., UC SYD

Med den nye PLC-bekendtgørelse af 2022 har de pædagogiske læringscentre fået indskærpet deres rolle som organisatorisk indsats på skolen. Opgaven består i at samle og koordinere skolens vejledningskompetencer med henblik på at understøtte lærere og pædagogers arbejde med elevernes lærings- og deltagelsesprocesser. Ydermere er bekendtgørelsen gået fra, at PLC skulle: “… skabe overblik over og formidle tilgængelige  læringsressourcer” til, at PLC nu ”… vejleder i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler”.

I dette oplæg sætter Roland fokus på, hvordan PLC - bestående af vejledere og ressourcepersoner - italesætter og arbejder med læremiddelkulturen på skolen. Herunder, hvordan der kvalificeret arbejdes med i praksis at skabe et sprog om læremidler samt vurdere og udvikle læremidler i relation til elevernes deltagelsesmuligheder og læringsudbytte.

Roland er tilknyttet Institut for skole ved UC SYD, hvor han arbejder bredt med forsknings- og udviklingsprojekter i skolen. Senest har hans fokus været på teknologiforståelser og de indvirkninger, denne nye faglighed har haft på skolen, både i fag og også organisatorisk.

Roland er desuden tilknyttet det nationale videnscenter for læremidler, Læremiddel.dk, hvor fokus bl.a. har været på skolens læremiddelkulturer i forhold til brug af forskellige analoge og digitale læremidler i undervisningen.

Når vi læser med ørerne v/ Mette B. Westergaard, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Flere og flere læser med ørerne, og på mitCFU.dk har skolerne nu gratis adgang til en spændende base af lydbøger. Med ”lytteraturen” får vi en ny mulighed for at sætte en generation af bogdroppere stævne i fiktive lyduniverser. 

Dette oplæg præsenterer dig for samlingen, der både indeholder traditionelle lydbøger og eksempler på lydfortællinger, hvor underlægningsmusik og effektlyde er med til at skabe et intenst og ambitiøst lydunivers.

Vi dykker ned i, hvordan PLC kan hjælpe lærerne med at sætte forløb i scene, hvor alle elever læser med ørerne og forfiner deres lyttefaglighed. Du vil blive introduceret for en didaktisk lydbogsramme fyldt med lytteforståelsesstrategier, som kan åbne værkerne for lærere og elever på din skole.

Mette er uddannet lærer og har undervist 22 år i henholdsvis København og Vordingborg. Derudover er hun Master i børne- og ungdomslitteratur og forfatter til en række læremidler fra Dansklærerforeningen og Gyldendal. Mette har i år været primus motor på udviklingen af CFU’s lydbogsrammer, der indeholder en lang række lytteforståelsesstrategier, der har til hensigt at støtte lærerne i at sætte CFU’s lydbogssamling i spil.

Kapacitetsopbyggende samarbejde i skolen – med ressourcepersoner i centrum v/ Anne Krøger, ph.d. ved VIA Efter- og videreuddannelse

Med udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen ”Samarbejde i skolen” fortæller Anne Krøger om, hvordan og under hvilke betingelser samarbejde bidrager til elevers læring i en skole, hvor samarbejdsrelationerne er mangfoldige, og hvor både forvaltnings- og skoleledelse og lærernes professionelle autonomi er i spil.

I oplægget lægges der vægt på, at det professionelle samarbejde om elevernes læring - mellem forvaltning, skoleledelse, ressourcepersoner og pædagogisk personale - bygger på fælles retning, professionel ansvarlighed og at interessere sig insisterende for hinandens praksis.

Anne Krøger, ph.d. og adjunkt i VIA og arbejder på skoleområdet i feltet mellem profession, policy, praksis og forskning. 

Anne er uddannet folkeskolelærer, cand. pæd. i pædagogisk sociologi med organisation, ledelse og vejledning som speciale og ph.d. ved DPU, Aarhus Universitet (2021), hvor hun har forsket i samarbejde i skolen mellem forvaltning, skoleledelse, ressourcepersoner og lærere.

Workshops

Konferencen er inkl. 2 workshops. Du har dog mulighed for at fravælge den ene eller måske begge workshops og i stedet bruge tiden til fordybelse med dit PLC-team eller evt. selvfordybelse (valg 9). 

Der fyldes op efter først-til-mølle-princippet. Fremkommer den ønskede workshop ikke på det enkelte tidspunkt, er det, fordi der ikke er flere pladser. Workshops med for få tilmeldte aflyses. Medbring egen pc eller tablet.

1) Det levende PLC - brillante bøger, højtlæsning og litteraturfestival v/ Lisa Gardum Andersen, lærer og PLC-medarbejder, Lindevangskolen på Frederiksberg

Med udgangspunkt i hverdagen på Lindevangskolens PLC (kåret som Danmarks bedste 2022) byder denne workshop på inspiration til, hvordan læringscenteret kan gøres til et mere levende og inkluderende rum. Hør blandt andet om:

  • PLC som omdrejningspunktet for den årligt tilbagevendende litteraturfestival
  • Hvordan det fungerer med højtlæsning og litteratursamtaler for alle skolens klasser fra 0.-9.

Alt dette med konkrete køreplaner og tips til at integrere det på jeres egen skole samt præsentationer af nye bøger til fælleslæsning.

2) NEED to know om læsning i alle fag v/ Maria Ulrik Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

På denne workshop får du konkrete bud på, hvordan PLC kan igangsætte et systematisk arbejde med læsning i alle fag. 

Manglende ordkendskab, overbliksvanskeligheder og utilstrækkelige læsefærdigheder er benspænd for mange elever, når de skal læse og forstå fagenes tekster – og det kalder på opmærksomhed fra alle vejledere i PLC.

For at imødekomme eleverne skal vejledere og lærere have viden om læsning og kende vigtige didaktiske spørgsmål, som skal stilles, hver gang en tekst skal læses.

Du vil blive præsenteret for små didaktiske læsegreb og gå derfra med 3 konkrete øvelser, der kan bruges i din vejledning i morgen.

3) Kom ud og lær – udvid skolens læringsrum v/ Mikael Scheby, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Nu skal vi ud! Denne workshop holder vi udenfor i vores nye, store lavvu-sæt , som I fremover kan låne til det, den er skabt til: Udeskole-base for børn i grundskolen. Udeskole handler om nærvær og fokus på læring fuld af legende tilgange, bevægelse og oplevelser - alt sammen i uderummet.

I får i workshoppen indblik i central forskning, der taler for det helt åbenlyse: At åbne læringsrummet op og bruge naturen. Den nyudgivne nationale sundhedsprofil for danskerne viser en stigning i antallet af specielt unge, der er i mistrivsel. Flere undersøgelser indikerer samtidig en sammenhæng mellem skærmtid og mistrivsel. I anden forskning ses det også, at vores amygdala er markant mindre aktiv, når vi opholder os i naturen kontra i urbane miljøer. 

Velkommen i udeskolen!

4) Genstande i undervisningen – undersøgende og legende tilgange v/ Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon

Hvordan kan genstande være med til at give deltagelsesmuligheder for alle børn i undervisningen? Det undersøger vi sammen i denne workshop.

Gennem praktiske øvelser, eksempler fra forskellige fag og med fokus på undersøgende og legende tilgange vil der blive lagt op til refleksion over genstandsdidaktik og potentialet i at indtænke genstande for at skabe varieret og inspirerende undervisning for eleverne.

5) Tinkering – eksperimenterende tilgange til teknologiforståelse v/ Søren B. Knudsen og Kristian Neubert Hjuler, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon

På denne workshop skal der “makkes” og eksperimenteres med både analoge og digitale teknologier. Du vil stifte bekendtskab med tinkering som praksis for elevernes udvikling af teknologiforståelse. Vi kommer i fælleskab til at udforske kreativitet, materialiteter og meningsfulde pædagogikker  samtidig med, at vi diskuterer, hvordan workshoppen passer ind i skolen. Disclaimer - det bli’r sjovt!

6) Digital sikkerhed – begå dig i en digital verden v/ Daniel Ingebrigtsen og Astrid Schrøder, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon

Det digitale verdenskort er foranderligt. At navigere i dette kræver indsigt, viden og en god portion kritisk sans. Det skal vi hjælpe eleverne med at opnå.

På denne workshop bliver du introduceret til emu’s Cybermissionen - et fagligt forløb, hvor eleverne arbejder kreativt og undersøgende med at konstruere løsninger på aktuelle problematikker vedrørende cybersikkerhed. 

Med afsæt i bl.a. forløb som Cybermissionen drøfter vi desuden, hvordan I som vejledere i PLC kan sætte rammerne for et systematisk tværfagligt fokus på digital sikkerhed i undervisningen på jeres skole.

7) Med læremidlerne i centrum v/ Rikke Egeberg, PLC-konsulent, CFU Absalon

I bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre står, at PLC ”skal skabe overblik over og vejlede i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler”.

Det systematiske arbejde i PLC med at styrke vejledningen i valg og brug af læremidler er samtidig et arbejde med at skabe fælles forståelser og retning i personalegruppen for undervisningen, den pædagogiske praksis og de aktuelle indsatser.

På workshoppen undersøger vi forskellige typer af læremidler for derved at diskutere, hvordan PLC kan vejlede og skabe drøftelser om læremidler på skolen med fokus på fælles fodslag og kapacitetsopbygning. Desuden vil vi undersøge, hvordan arbejdet med at styrke et fælles sprog omkring læremidler kan gribes an i praksis.

8) Ledelsesworkshop: Når samarbejde mellem forvaltning og skole bidrager til elevernes læring v/ Anne Krøger, ph.d. ved VIA Efter- og videreuddannelse

Denne workshop kan kun vælges i workshoprunde 1. 

Hvordan samarbejder forvaltning og skoleledelse om at udvikle skolens PLC – samtidig med at blikket rettes mod elevernes læring? Med afsæt i forskningspointer ser vi på, hvordan samarbejdet mellem forvaltning og ledelse kan bidrag til at forbedre skolens praksis, ligesom vi undersøger, hvordan frisættelsesdagsordenen får betydning for samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse.

Vi ser også nærmere på, hvad der karakteriserer succesfulde skoler, der har evnen til at løfte enhver opgave, som skolen stilles overfor – og hvilke rolle forvaltning, skoleledelse og ressourcepersoner spiller heri. Der bliver således lejlighed til at kaste et kritisk og konstruktivt blik på egen praksis.

Workshoppen danner afsæt for eftermiddagens sidste oplæg om samarbejde i skolen.

9) Mødetid til fordybelse – med PLC-teamet eller alene

Tid til at mødes i PLC-teamet kan opleves som en mangelvare. Benyt jer af, at I er af sted sammen som team på Læringscenterets dag, og lad den ene af de to workshop-positioner være teamets tid. Du kan også vælge dette, hvis du gerne vil bruge mere tid i udstillingen eller har brug for fordybelsestid i løbet af dagen. Vælger du dette, er det vigtigt, at du/teamet afstemmer tidspunkt og evt. workshopvalg, inden du/I tilmelder jer.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest d. 15. august 2023 og derefter, så længe der er ledige pladser. 

Tid: D. 30. august 2023 kl. 8:30-16:00
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.550 kr. inkl. forplejning

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 72481930 (kursusnr. R23-135).

Arrangør